Số liệu giả lập dựa trên số liệu công bố trên https://vnexpress.net/covid-19/covid-19-viet-nam